EĞİTMENHABER

IIISELIM

III. SELİM , II. MAHMUT, TANZİMAT DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI1. Tanzimat Dönemi’nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Medenî Kanun

B)Kanûn-i Esâsî

C)Mecelle

D)Azınlıkların il genel meclislerine üye olabilmeleri

E)Karantina Usulleri Hakkında Kanun2. I.İlk devlet matbaası kurulması

II.Viyana, Londra ve Paris’te ilk daimî elçilikler kurulması

III.Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi

IV.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi

V.Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)III-IV B)II-IV C)IV-V D)I-II E)I-III3. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz4. I.Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi

II.Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması

III.Azınlıkların memur olabilmesi

IV.İlk nüfus sayımı

V.Eşkinci Ocağı’nın açılması

Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?

A)I B)II C)III D)IV E)V5. I.Asakir-i Mansure-i Muhammediye

II.Yeniçeriler

III.Sekban-ı Cedid

IV.Nizam-ı Cedid

V.Yaya ve Müsellemler

VI.Eşkinci Ocağı

Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur?

A)I-IV-VI C)II-III-V E)I-III-VI

B)III-IV-VI D)IV-V-VI6. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)Mızıka Okulu açılması

B)Askerî Şûra kurulması

C)Kara Mühendishanesi açılması

D)Divan-ı Humayun’un kaldırılarak Nazırlık (Bakanlık) sistemine geçilmesi

E)Memurların “Dahiliye” ve “Hariciye” olarak iki sınıfa ayrılması7. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)İlk devlet matbaasının kurulması

B)Yerli malı kullanımının özendirilmesi

C)Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması

D)Yerli kumaş kullanımının zorunlu tutulması

E)Îrâd-ı Cedid adı ile yeni hazine oluşturulması8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A)Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’nin kurularak yargının bağımsız duruma getirilmesi

B)İl genel meclisleri açılması

C)Eyâlet yerine sancak, kazâ ve nâhiye örgütlenmesine gidilmesi

D)Anadolu’da ilk demiryollarının yapımına başlanması

E)Türk Târihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi9. I.Şûrayı Devlet kurulması

II.Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin açılması

III.Yargıtay ve Danıştay’ın temellerinin atılması

IV.Dar-ül Şûrayı Askerî’nin (Askerî Şûra) kurulması

V.Askerî Tıbbiye açılması

VI.Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi

VII.Harp Okulu açılması

Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi’ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)I-VI B)II-IV C)III-V D)IV-VII E)V-VI10.“Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi” kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A)III. Selim Dönemi D)Islahat Fermanı

B)Sened-i İttifak E)I. Meşrutiyet

C)Tanzimat Fermanı11.Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz12.Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz13.Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz14.İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz15.Avrupa’da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz16.Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?

A)III. Selim C)Abdülmecit E)II. Abdülhamit

B)II. Mahmut D)Abdülaziz17.Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)III. Selim C)Tanzimat Fermanı E)Abdülaziz

B)Sened-i İttifak D)Islahat Fermanı18.I.Valilere “Redif” denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi

II.Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması

III.Mızıka okulu açılması

IV.Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması

V.İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi’ne aittir?

A)I B)II C)III D)IV E)V19.I.Mahkemelerin açık yapılması

II.Mahkeme kararı olmadan kimseye ceza verilememesi

III.Müsaderenin kaldırılması

IV Gümrük vergilerinin indirilmesi

V.Kara Mühendishanesi açılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi’ne aittir?

A)I B)II C)III D)IV E)V20.I.Müsadere uygulamasının kalkması = Tanzimat Fermanı

II.Azınlıkların il genel meclislerine = Islahat fermanı üye olabilmeleri

III Divan-ı Humayun’un kaldırılması = II. Mahmut

IV.İlk demiryollarının yapımına başlanması = Tanzimat Dönemi

V.Şûrayı Devlet kurulması = II. Mahmut

Yukarıda verilen eşleştirmelerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)I B)II C)III D)IV E)V

Cevap Anahtarı:1)C 6)C 11)B 16)B

2)D 7)D 12)B 17)D

3)B E 13)B 18)B

4)A 9)A 14)B 19)D

5)E 10D 15)A 20)E

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=