EĞİTMENHABER

Mondros

İNKILÂP TÂRİHİ

KONU TESTİ 1

KONU:     Birinci Dünya Savaşı öncesi ve savaş, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgâller, Kuvva-i Millîye.

 

1.   Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Çanakkale                                                              D)            Kanal

B)      Irak                                                                                        E)            Kafkasya

C)     Suriye     

 

2.   “Kuvva-i Millîye” adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?               

      A)     Millî Kongre                                                           D)            Erzurum Kongresi

      B)      Balıkesir Kongresi                  E)            Trakya Paşaeli Cemiyeti

                C)            Alaşehir Kongresi

 

3.   Osmanlı Devleti  Trablusgarp’ı  aşağıdaki  antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?

      A)     Lozan Antlaşması                                                                  D)            Uşi Antlaşması

      B)      Mondros Ateşkes Antlaşması                                E)            Berlin Antlaşması

      C)     Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

4.   Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

      A)     Batıcılık                                                  D)            Tanzimatçılık

      B)      İslâmcılık                                               E)            Osmanlıcılık

      C)     Türkçülük

 

5.   31 Mart Olayı’nı kimler çıkarmıştır?

      A)     Hareket Ordusu                                                                                    

      B)      Kabakçı Mustafa ve yandaşları

      C)     İttihat ve Terakkililer

      D)     Meşrûtîyet rejimine karşı olanlar

      E)      Yeniçeriler

 

6.             Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu        Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna                 karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer           almamıştır.  

                Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

                A)            İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem                      vermesi

                B)            Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması

                C)            Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

                D)            Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi

                E)            Rusya’da karışıklık çıkması

 

7.             Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden        hangisinde savaşmamıştır?

                A)            Kanal Cephesi                                                        D)    Kafkas Cephesi                

                B)            İran Cephesi                                                                           E)     Irak Cephesi

                C)            Suriye-Filistin Cephesi           

        

8.             Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin                               en az rol oynadığı savunulabilir? 

       A)     Ekonomik yayılma politikası

       B)     Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı

       C)     Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı

       D)     Ulusçuluk düşüncesi

       E)     Hânedan çekişmeleri   

 

9.             Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep                 olduğu söylenebilir?

       A)     Kafkas Cephesi                                                      D)    Irak Cephesi

       B)     Suriye – Filistin Cephesi                         E)    Kanal Cephesi

       C)   Çanakkale Cephesi   

 

10.           Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin               önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?  

       A)     NATO                                                    D)    Balkan Antantı                      B)     Sadabat Paktı           E)    Birleşmiş Milletler           C)           Milletler Cemiyeti       

      

11.           Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer             almaz?

       A)     Yeni silâhlar, sivillerin de ölmesine yol açınca, sivil savunma                                             örgütleri ortaya çıkmıştır

       B)     Bulgaristan’a imzalatılan Nöyyi Antlaşması, İkinci Dünya                                                    Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır

       C)     Türk Millî Mücâdelesi başlamıştır

       D)     Yeni devletler kurulmuştur

 

                                                                                                                              

 

                E)            Sömürgeciliğin ad değiştirmiş hâli olan manda ve himâyecilik                                              yaratılmıştır

 

12.           Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini                 gösterir?

       A)     Halkçılık                 C)            Osmanlıcılık                                           E)     Ümmetçilik  

                B)            Türkçülük                               D)            Batıcılık

     

13.           Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi savaşın gidişi üzerinde                nasıl bir etkide bulunmuştur?

       A)     Savaşı İttifak Devletlerinin lehine döndürmüştür.

       B)   Savaşı geniş bir alana yaymıştır

       C)   ABD’nin savaşa girmesini hızlandırmıştır

       D)   İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır

       E)   Dünya güçler dengesini bozmuştur

 

14.           Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl           edilmesine Osmanlı Hükûmeti’nin kayıtsız kalması karşısında, Türk                 halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

        A)    Yeni bir hükûmet kurmak                                      D)            Yeni bir meclis oluşturmak

        B)    Düzenli bir ordu kurmak                                       E)            Saltanatı kaldırmak

        C)    Direniş cemiyetleri kurmak    

 

15.           Aşağıdakilerden hangisi Kuvva-i Millîye’nin önem ve özellikleri arasında            olamaz?

        A)  Bölgesel direniş hareketleridir

        B)    İhtiyaçlarını halktan sağlamışlardır

        C)    İlk kez Adana ve Dörtyol çevresinde başlamıştır

        D)    Ayaklanmaları bastırmışlardır

        E)    Düşmanın ilerleyişini yer yer durdurmuş veya yavaşlatmışlardır

                                                                                                                                                                                                                             

16.  Daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi,  Paris                             Barış Konferansı’nda Yunanistan’a verilmiştir. Bu durumun sebebi sizce           ne olabilir?

         A)    İtalyanların  Osmanlı Devleti’ne  karşı  dostane   bir   tutum   içine                      girmesi

B)     Yunanistan’ın İtalya’dan çok daha zayıf bir devlet olması

        C)   Fransız  ve  İtalyanların, İtilâf  Devletlerinin  lideri konumundaki                            İngiltere’ye karşı muhalefet yapması

        D)    İngilizlerin Yunanlılara sempati duyması

        E)       Milletler Cemiyeti’nin bu yöndeki kararı

 

17.   Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

        A)       Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası

        B)       Wilson Prensipleri Cemiyeti

        C)       İngiliz Muhipleri Cemiyeti

        D)       Megalo İdea  Cemiyeti

        E)       İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti       

 

18.             İngiltere Musul’u aşağıdakilerden hangisine  dayanarak  işgâl    etmiştir?

         A)      Mondros Mütarekesi              D)    Ankara Antlaşması    

        B)       Mudanya Mütarekesi              E)    Lozan Antlaşması

         C)      Sevr Antlaşması                    

               

19.   Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında      sayılamaz?

        A)      Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

        B)   Bölgecidirler

        C)      Wilson   İlkeleri’ne  dayanarak   bölgelerinin   Türklüğünü   yayın                       yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır

        D)      Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır

        E)      Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

 

20.             Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine                     karşı bir tepki olarak oluşmuştur?

         A)     Yunanistan                            C)    Fransa                            E)    Rusya                             

        B)   İngiltere                    D)            İtalya

 

21.   İtilâf Devletleri, kendi aralarındaki sorunları çözmek ve yendikleri               devletlere imzalatacakları antlaşmaların esaslarını belirlemek amacıyla         topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?

        A)       Londra Konferansı                                             D)            Paris konferansı

        B)    Sevr Konferansı                                      E)            İstanbul Konferansı

        C)    San Remo Konferansı            

       

22.   İzmir’in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren        yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?

        A)        Amiral Bristol                                     D)    Başkan Wilson                              

        B)     Lloyd George                                         E)    Winston Churcill

        C)     General Harbord                   

               

23.   Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi   Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

        A)       Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir

        B)       İtilâf Devletleri,  güvenliklerini  tehdit  eden  bir durum karşısında                       herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir

        C)       Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir

        D)       Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir

        E)       Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

 

24.   Osmanlı Devleti’nde aydınlarla sınırlı olan Türklük bilinci, hangi                 olaydan sonra halka inmiştir?

        A)       Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi

        B)       İtilâf    devletlerinin    Çanakkale    Cephesi’nde    Türk   ordusuna                      yenilmesi

        C)       Kuvva-i Millîye’nin ortaya çıkması

        D)       Millî cemiyetlerin kurulması

        E)       Anadolu’nun  işgâli

 

25.           Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes           Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?  

         A)     Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması

         B)     Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması

         C)     Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması

         D)     Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması

         E)     Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

 

 

 

 

       

  

1-E

6-D

11-B

16-B

21-D

2-A

7-B

12-E

17-E

22-A

3-D

8-E

13-B

18-A

23-D

4-C

9-C

14-C

19-A

24-E

5-D

10-C

15-C

20-A

25-C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=