EĞİTMENHABER

inkilap tarihi 9

İNKILÂP TÂRİHİ
KONU TESTİ 9
KONU: Atatürk İlkeleri

1. I. Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar
II. TBMM’nin açılışı ve anayasalar
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Cumhuriyetin ilânı
Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Millî egemenlik D) Çağdaşlaşma
B) Ülke bütünlüğü E) Halkçılık
C) Millî birlik

2. I. Saltanatın kaldırılması
II. Cumhuriyetin ilânı
III. Halifeliğin kaldırılması
Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
A) İnkılapçılık-Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik-İnkılâpçılık
B) Milliyetçilik-Lâiklik E) Cumhuriyetçilik-Lâiklik
C) Halkçılık-Devletçilik

3. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A) Milliyetçilik C) Devletçilik E) Halkçılık
B) Lâiklik D) İnkılâpçılık

4. I. İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi
II. Türk Dil Kurumu’nun açılması
III. Türk Târih Kurumu’nun açılması
IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması
Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
A) Lâiklik C) Cumhuriyetçilik E) İnkılâpçılık
B) Halkçılık D) Milliyetçilik

5. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz?
A) Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek
B) Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak
C) Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak
D) Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek
E) Halka din konusunda güvence vermek

6. Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz?
A) Milliyetçilikle D) Millî birlikle
B) Devletçilikle E) Bağımsızlıkla
C) Millî egemenlikle

7. Günümüzde vatandaşlarına inanç ve düşünce özgürlüğü tanıyan bir devlette hukuk birliğinin sağlanabilmesi için “lâik hukuk”anlayışı olmalıdır.
Bunun sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Lâik hukuk sistemi, her inançtan vatandaşa uygulanabilir
B) Lâiklik, siyâsî düzeni sağlayan tek unsurdur
C) Her vatandaşa kendi dininin kurallarını uygulamayı lâiklik sağlayabilir
D) Hukuk birliği, çağdaş bir devletin sahip olması gereken özelliklerindendir
E) İnanç ve düşünce özgürlüğü lâiklikle sağlanabilir

8. Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?
A) Devletçilik C) Halkçılık E) Akılcılık
B) İnkılâpçılık D) Milliyetçilik

9. I. Çok partili hayata geçiş denemeleri
II. 1921 Anayasası’nın kabûl edilmesi
Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Devletçilik C) Halkçılık E) Lâiklik
B) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

10. I. Sınıf egemenliği yerine, sınıflar arası dengenin kurulması
II. Gelir dağılımında fırsat eşitliğinin sağlanması
III. Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?
A) Devletçilik C) Milliyetçilik E) İnkılâpçılık
B) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık11. Uluslar arası anlaşmazlıklarda Atatürk’ün izlediği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî güce dayanma D) Devletlerin eşitliği
B) Yurtta barış dünyada barış E) Bağımsızlığa saygı
C) Bilimsellik

12. Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?
A) Tekke ve zâviyelerin kapatılması D) Medenî Kanun
B) Âşâr vergisinin kaldırılması E) Salgın hastalıklarla mücadele
C) Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

13. Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik, aşağıdaki ilkelerden hangisini oluşturur?
A) İnkılâpçılık C) Halkçılık E) Çağdaşlık
B) Devletçilik D) Milliyetçilik

14. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin uygulanmasına ortam hazırlayan ilk gelişmedir?
A) Kadınlara siyâsî hak verilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Cumhuriyetçilik İlkesi’nin anayasada yer alması
E) Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

15. I. Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlanması
II. Batılı ve Doğulu devletlerle ittifak yapılması
III. Hatay’ın anavatana katılması
IV. Nüfus mübâdelesi yapılması
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki bütünleyici Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Özgürlük ve bağımsızlık D) Millî birlik ve beraberlik
B) Yurtta barış dünyada barış E) İnsan ve insanlık sevgisi
C) Millî egemenlik

16. I. İnkılâpçılık
II. Halkçılık
III. Devletçilik
IV. Cumhuriyetçilik
V. Milliyetçilik
Yukarıdaki ilkelerden hangisinin uygulanabilmesi için, devlet ve toplum yapısının lâik olması zorunludur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur?
A) Milliyetçilik C) Devletçilik E) İnkılâpçılık
B) Halkçılık D) Lâiklik

18. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilmek istenen yenilikler göz önüne alındığında, aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişki kurulamaz?
A) Lâiklik C) Halkçılık E) Özgürlük ve bağımsızlık
B) Milliyetçilik D) Çağdaşlaşma

19. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından yapılan tüm yenilikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık C) Milliyetçilik E) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik D) İnkılâpçılık

20. Devletçilik İlkesi’ne uygun olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması
B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması
C) Sümerbank’ın kurulması
D) Âşâr vergisinin kaldırılması
E) Alpullu Şeker Fabrikası’nın kurulması

21. Lâiklik İlkesi’nin bütünleyicisi olma özelliği taşıyan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan sevgisi D) Özgürlük ve bağımsızlık
B) Çağdaşlaşma ve Batılılaşma E) Millî birlik ve berâberlik
C) Akılcılık ve bilimsellik

22. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı, aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Millî egemenlik D) Akılcılık ve bilimsellik
B) Yurtta barış-dünyada barış E) Çağdaşlık ve Batıcılık
C) İnsan sevgisi
23. Aşağıdakilerden hangisi, Devletçilik İlkesi’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Özel mülkiyetin olmaması
B) Ekonomik hayatın yürütülmesinde devletin eli olması
C) Devlet eliyle banka açılması
D) Devletin çeşitli yatırımlar yapması
E) Ekonomik girişimlerin devlet tarafından denetlenmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçılıktan çok milliyetçiliğe yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması D) Tekkelerin kapatılması
B) Milâdî Takvim’in kabûlü E) Medenî Kanun’un kabûlü
C) Hukuk Mektebi’nin açılması

25. 1926 Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenilenin gerçekleşmemesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin oluşmasının sebeplerinden birisidir?
A) Halkçılık C) İnkılâpçılık E) Lâiklik
B) Milliyetçilik D) Devletçilik

26. Atatürk’ün tâviz vermek istemediği ve bu sebeple siyâsî tartışmaların dışında tutulmasını istediği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık-Cumhuriyetçilik D) Cumhuriyetçilik-Lâiklik
B) Lâiklik-Halkçılık E) Milliyetçilik-Lâiklik
C) Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik

27. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?
A) İnkılâpçılık C) Halkçılık E) Milliyetçilik
B) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik

28. “Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?
A) Halkçılık C) Devletçilik E) Milliyetçilik
B) İnkılâpçılık D) Cumhuriyetçilik

29. Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?
A) Halkçılık C) Çağdaşlık E) Bağımsızlık
B) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik

30. Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A) İnkılâpçılık C) Cumhuriyetçilik E) Lâiklik
B) Halkçılık D) Devletçilik

31. Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
A) Millî egemenlik C) Devletçilik E) Çağdaşlaşmak
B) Lâiklik D) Cumhuriyetçilik

32. I. Kanun önünde eşitlik
II. Sosyal dayanışma
III. Millî egemenlik
Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A) Lâiklik C) Milliyetçilik E) İnkılâpçılık
B) Devletçilik D) Halkçılık

33. Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?
A) Sanayileşmeye C) Çağdaşlaşmaya E) Eğitime
B) Bağımsızlığa D) Millî egemenliğe

34. Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
A) Çağdaşlaşma C) Milliyetçilik E) Lâiklik
B) Devletçilik D) Halkçılık

35. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?
A) Akılcılık ve bilimsellik D) Millî egemenlik
B) Çağdaşlık ve Batılılaşma E) İnsan ve insanlık sevgisi
C) Yurtta barış-dünyada barış

36. “Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
A) İnkılâpçılık C) Halkçılık E) Devletçilik
B) Milliyetçilik D) Lâiklik

37. Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?
A) Devletçilik C) Akılcılık E) İnkılâpçılık
B) Milliyetçilik D) Çağdaşlık

38. Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik E) Lâiklik
B) Halkçılık D) İnkılâpçılık

39. Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Milliyetçilik C) Akılcılık E) Devletçilik
B) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik

40. Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A) Milliyetçilik D) Lâiklik
B) İnsan ve insanlık sevgisi E) Bağımsızlık
C) Cumhuriyetçilik

41. Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?
A) Lâiklik D) Akılcılık E) Millî egemenlik
B) Halkçılık E) Milliyetçilik

42. I. Çağdaşlaşmak
II. Bilimsellik
III. Millî egemenlik
Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) Lâiklik - İnkılâpçılık - Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik - Devletçilik
C) İnkılâpçılık - Lâiklik - Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik - Halkçılık - Lâiklik
E) Milliyetçilik - Devletçilik - İnkılâpçılık

43. Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik C) İnkılâpçılık E) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik D) Lâiklik

44. Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?
A) Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D) Bilimselliği
B) Gelenekçi toplum yapısı E) Akılcılığı
C) Lâik devlet düzeni

45. Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtta barış dünyada barış D) Çağdaşlık ve Batılılaşma
B) Millî egemenlik E) Bilimsellik ve akılcılık
C) Millî birlik ve beraberlik

46. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?
A) Soyadı Kanunu D) Kadınlara siyâsî haklar verilmesi
B) Harf İnkılâbı E) Devletçiliğin benimsenmesi
C) Kıyafet İnkılâbı

47. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?
A) İnkılâpçılık C) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik
B) Lâiklik D) Milliyetçilik

48. I. Sümerbank
II. İş Bankası
III. Etibank
IV. Merkez Bankası
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Halkçılık İlkesi’nin doğrudan gereği olarak kurulmuştur?
A) I-II B) I C) II-IV D) I-II-III E) II

49. Yöneticilerin süresiz olarak iş başında kalması, aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
A) Lâiklik C) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik D) Devletçilik

50. Medrese, tekke ve zâviyelerin kapatılması hangi alanda lâikleşmenin başladığının kanıtıdır?
A) Eğitim C) Hukuk E) Siyâsî
B) Ekonomik D) Sosyal

Test 9
1-A 11-E 21-C 31-C 41-E
2-E 12-A 22-B 32-D 42-C
3-C 13-C 23-A 33-B 43-E
4-D 14-B 24-A 34-A 44-B
5-D 15-A 25-D 35-D 45-B
6-B 16-A 26-D 36-E 46-D
7-B 17-D 27-A 37-B 47-D
8-E 18-E 28-B 38-D 48-B
9-D 19-D 29-E 39-A 49-E
10-D 20-C 30-B 40-C 50-A


İLERİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=