EĞİTMENHABER

inkilap testi 4

İNKILÂP TÂRİHİ
KONU TESTİ 4
KONU:Wilson İlkeleri,Birinci TBMM,Sevr Antlaşması, Cepheler, Muharebeler, Antlaşmalar

1. Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,
I. Aznavur
II. Kuvva-i İnzibatiye
III. Millî aşireti
IV. Pontus Rum
Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?
A) I-II B) II-III C) II-IV D) I-III E) III-IV

2. Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi
B) Lâik bir devletin kurulması
C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
D) Cumhuriyetin ilân edilmesi
E) Çok partili düzene geçilmesi

3. “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”
Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A) Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde
B) Amasya Görüşmesi’nde E) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda
C) 1924 Anayasası’nda

4. Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?
A) TBMM’ye karşı isyânların çıkması D) Atatürk’e suikast girişimi
B) Erzurum Kongresi E) Şeyh Sait İsyânı
C) Sivas Kongresi

5. İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,
I. Saltanat Şûrası
II. Mebusan Meclisi
III. TBMM
IV. Temsilciler Kurulu
Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?
A) I B) II C) I-II D) I-IV E) III-IV

6. I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir
III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır
Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

7. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir?
A) Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek
B) Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek
C) İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek
D) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak
E) Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

8. Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
A) Ermenilerle savaş C) Büyük Taarruz E) II. İnönü Savaşı
B) I. İnönü Savaşı D) Sakarya Savaşı

9. Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları
B) İç isyânların yaygınlaşması
C) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
D) Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi
E) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

10. Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.
Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
A) Kabine sistemine geçilmesiyle
B) 1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle
C) İç isyânların bastırılmasıyla
D) Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla
E) İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla


11. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
A) İsyânlar çıkarması
B) Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması
C) İç isyânları desteklemesi
D) Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması
E) Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

12. 22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.
Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Türk ordusunun terhis edilmiş olması
B) Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması
C) Çerkez Ethem’in isyân etmesi
D) Anadolu’da isyânların yaygınlaşması
E) Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

13. I. Urfa
II. Antep
III. Maraş
Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?
A) Ermenistan B) İtalya C) Fransa D) Rusya E) İngiltere

14. Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D)Yunanistan E) Sovyet Rusya

15. Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.
TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa ile savaşın devam etmesi
B) İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi
C) Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi
D) Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi
E) Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

16. TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?
A) Cumhuriyetin ilânı D) Büyük Taarruz
B) Sakarya Savaşı E) I. İnönü Savaşı
C) Saltanatın kaldırılması

17. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?
A) İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi
B) Ankara’da TBMM’nin açılması
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) Düzenli orduya olan güvenin artması
E) Düşman kuvvetlerinin oyalanması

18. Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?
A) Antep B) Urfa C) Antalya D) Maraş E) Adana

19. I. Ermenistan
II. İngiltere
III. Fransa
IV. İtalya
V. Yunanistan
Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?
A) I-II-III B) II-III-IV C) III-IV-V D) I-III-IV E) I-III-V

20. I. Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın yapılması
II. İtalyanların Anadolu’dan çekilmesi
III. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması
Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması’nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

21. I. Mudanya Ateşkes Antlaşması
II. Lozan Barış Konferansı
III. Londra Konferansı
IV. Ankara Antlaşması
V. Gümrü Antlaşması
İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması’nda değişiklik teklif etmişlerdir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
22. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Ortak düşman karşısında bulunulması
B) TBMM’nin Sovyet Rusya’nın silâh ve cephâne yardımına ihtiyaç duyması
C) TBMM’nin uluslar arası platformda kendisini destekleyen bir devlete ihtiyaç duyması
D) TBMM Hükûmeti’nin lâik bir devlet kurmak istemesi
E) Sovyet Rusya’nın Avrupa ile ilişkilerinin gergin olması

23. Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
A) TBMM’nin yargı yetkisini kullanması
B) Yeni bir anayasa hazırlanması
C) Ordudan kaçmaların önlenmesi
D) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması
E) TBMM otoritesinin ülkede etkili hâle getirilmesi

24. Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağımsızlığımıza saygı temel esastır
B) Topraklarımızı işgâl eden güçlerle savaşılacaktır
C) Öncelikle barışın korunması gereklidir
D) Emperyalist olmayan ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle dostluk kurulabilir
E) Dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönetim şekli benzerliğine bağlıdır

25. I. Moskova Antlaşması
II. Brest – Litowsk Antlaşması
III. Gümrü Antlaşması
IV. Kars Antlaşması
Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III-IV C) II-III-IV-I E) III-II-I-IV
B) II-III-I-IV D) IV-II-III-I

26. I. İtalya’nın Anadolu’yu boşaltma kararı alması
II. Fransa’nın Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın bittiğinin
B) Sevr Antlaşması’nın yürürlükten kalktığının
C) TBMM’nin güçlendiğinin
D) Misâk-ı Millî’nin gerçekleştiğinin
E) İtalya ile Fransa’nın birlikte hareket ettiğinin

27. M. Kemâl, Londra Konferansı’na delege göndermekle,
I. Misâk-ı Millî’yi dünyaya duyurmak
II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

28. Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra taarruza geçmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Düzenli ordu kurulmadığının
B) İtilâf devletlerinin Yunanistan’ı desteklediğinin
C) TBMM’nin etkinliğini arttırdığının
D) İstanbul Hükûmeti’nin TBMM ile uzlaştığının
E) Türk ordusunun gücünün arttığının

29. Sevr Antlaşması’nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Gizli antlaşmaların açıklanması
B) Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olması
C) İtilâf devletleri arasında ayrılıkların artması
D) ABD’nin dünya politikasına karışmaktan vazgeçmesi
E) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

30. Wilson İlkeleri’nde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır.” İfadesi yer almıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir?
A) Egemenlik haklarının D) Dînî inançların
B) Ekonomik hakların E) Mevcut sınırlarınC) Nüfus yoğunluğunun
31. Wilson İlkeleri’nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans toplanması
B) Bütün devletlerin ticâret gemilerine açık olması
C) Osmanlı Devleti’nin kontrolüne bırakılması
D) Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilmesi
E) İtilâf devletlerinin kontrolüne bırakılması

32. I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri’ni kabûl etmişlerdir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlığın yeni bir felâkete sürüklenmesinin engellenmek istenmesi
B) Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınması
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulmak istenmesi
D) ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesinin sağlanması
E) Sömürgecilikten vazgeçmiş olmaları

33. İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM’yi Londra konferansı’na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) TBMM’yi dünyaya savaş yanlısı olarak tanıtmak
B) İki hükûmeti dâvet ederek ikilik yaratmak
C) Moskova Antlaşması’nın uygulanmasını önlemek
D) Sevr Antlaşması’nda değişiklikler yaparak TBMM’ye kabûl ettirmek
E) Yunan kuvvetlerine zaman kazandırmak

34. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nden sonra toplanan Lorda Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) TBMM’nin hukukî varlığı İtilâf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır
B) İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasındaki çatışmadan yararlanılmak istenmiştir
C) İtilâf devletleri, TBMM aleyhine kamuoyu oluşturmayı hedeflemiştir
D) Yunanistan’ın yeni bir saldırıya geçmesi önlenmeye çalışılmıştır
E) TBMM’nin haklılığı ve Misâk-ı Millî tüm dünyaya duyurulmuştur

35. Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?
A) Kaçabilen milletvekillerinin Birinci TBMM’ye katılması
B) Osmanlı saltanatının kukla durumuna düşmesi
C) Misâk-ı Millî’nin ilân edilmesi
D) Ankara’da Birinci TBMM’nin açılması
E) Osmanlı Meclisi’nin târihe karışması

36. Sevr Antlaşması’nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
A) Azınlık statüsü
B) Manda yönetimi
C) Halk oylaması
D) Özerklik
E) Bağımsızlık

37. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?
A) Millî birliği gerçekleştirmek
B) Millî irâdeyi egemen kılmak
C) Düzenli orduyu kurmak
D) Halifeliği kaldırmak
E) Misâk-ı Millî’yi gerçekleştirmek

38. Sevr Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaş zamanında uluslar arası bir komisyonun Boğazlara el koyması
B) İtilâf devletlerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi
C) Sovyet Rusya-Türk ortak yönetimine bırakılması
D) Başkanı Türk olan bir uluslar arası komisyona verilmesi
E) Türklere bırakılması

39. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM’ye ait bir özellik değildir?
A) Meclis Hükûmeti sistemine göre çalışması
B) Kurucu Meclis olması
C) Kuvvetler Birliği ilkesinin benimsenmesi
D) Egemenliğin millete ait olması
E) Mahkemelerin meclisten bağımsız çalışması

40. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney cephesi’nde, aşağıdaki hangi devlet ve azınlığa karşı mücadele edilmiştir?
A) İngiltere – Rum
B) Yunanistan - Rum
C) Fransa – Ermeni
D) Sovyet Rusya - Ermeni
E) İtalya - Rum


Test 4
1-A 11-D 21-C 31-B
2-A 12-C 22-D 32-D
3-E 13-C 23-B 33-C
4-A 14-E 24-E 34-D
5-A 15-D 25-B 35-C
6-E 16-E 26-C 36-B
7-C 17-B 27-A 37-D
8-B 18-C 28-E 38-B
9-B 19-E 29-B 39-E
10-A 20-C 30-A 40-C


İLERİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=