EĞİTMENHABER

inkilap testi 6

İNKILÂP TÂRİHİ
KONU TESTİ 6
KONU: Lozan Antlaşması

1. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’ndan sonra yeniden düzenlenmiştir?
A) Kapitülasyonlar D) Boğazlar
B) Türk – Bulgar sınırı E) Türk – Yunan sınırı
C) Türk – Sovyet Rusya sınırı

2. I. Kapitülasyonların sona ermesi
II. Azınlıkların özel ayrıcalıklarının kaldırılması
III. Boğazların silâhsızlandırılması
IV. Antlaşma imzalandıktan sonra İstanbul’un boşaltılması
V. Yunanlıların Doğu Trakya’dan çekilmesi
Yukarıdaki kararlardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda yer alan maddelerden değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Lozan Antlaşması’ndan sonra çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisinde, Misâk-ı Millî hedeflerine ulaşılamamıştır?
A) Boğazlar C) Türkiye – Suriye sınırı E) Azınlıklar
B) Türkiye – Irak sınırı D) Dış borçlar

4. Lozan Barış Antlaşması, Yeni Türk Devleti’nin uluslar arası siyâsî alanda resmen tanınmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, ele alınan her sorun kesin çözüme ulaşamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde, Lozan’dan sonraya kalan sorunlar doğru olarak verilmiştir?
A) Azınlıklar – Kapitülasyonlar
B) Bulgaristan sınırı – Yabancı okullar
C) Sovyet Rusya sınırı – Yunanistan sınırı
D) Mübadele sorunu – Musul sorunu
E) Kapitülasyonlar – Boğazlar

5. Lozan görüşmeleri sırasında, Musul sorunu ele alınırken Türkiye’ye en çok direnen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere C) Sovyet Rusya E) İtalya
B) Fransa D) Yunanistan

6. Misâk-ı Millî kararları gereğince Hatay’ın anavatana katılması için Türkiye, en çok aşağıdaki devletlerden hangisiyle ikili görüşmeler yapmıştır?
A) İngiltere C) Fransa E) ABD
B) İtalya D) Sovyet Rusya

7. I. Türk – Irak sınırı
II. Osmanlı borçları
III. Kapitülasyonlar
IV. Musul meselesi
V. Yabancı okullar
Lozan’dan sonra gündeme gelen yukarıdaki sorunlardan hangileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri daha çok etkilemiştir?
A) II-V B) I-III C) IV-V D) I-IV E) III-V

8. Lozan Antlaşması’nı onaylayan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. TBMM C) Temsilciler Kurulu E) İsmet Paşa Hükûmeti
B) II. TBMM D) Meclis-i Mebusan

9. Lozan Antlaşması’nda ele alınan aşağıdaki konularla ilgili kararların hangisi “kayıtsız-şartsız egemenlik” ilkesine ters düşmüştür?
A) Türk – Yunan sınırı C) Boğazlar E) Kapitülasyonlar
B) Azınlıklar D) Savaş tazminatı

10. Lozan Konferansı’na gönderilen Türk heyetine İsmet Paşa’nın başkan olmasının öncelikli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Cephesi’nin komutanlığını yapması
B) TBMM’nin ilk hükûmet başkanı olması
C) Mudanya Mütârekesi’ni imzalaması
D) Konferansa katılan delegelerle ilişkilerinin iyi olması
E) İnönü muharebelerini kazanması

11. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın egemenlik haklarını sınırlayan hükmünden kurtulmasını sağlamıştır?
A) Türk – Rum mübadelesi D) Balkan Antantı
B) Sadabat Paktı E) Montrö Sözleşmesi
C) 1926 Ankara Antlaşması

12. I. Mudanya
II. Mondros
III. Sevr
IV. Lozan
V. Montrö
Yukarıdaki antlaşma ve mütârekelerden hangilerinde, Boğazların yönetimi için bir komisyonun varlığından söz edilmiştir?
A) III-IV B) I-IV C) II-V D) II-IV E) I-III
13. Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması ile kesin çözüme ulaşmış ve daha sonraki dönemlerde sorun olmamıştır?
A) Musul C) Kapitülasyonlar E) Hatay
B) Türk – Irak sınırı D) Boğazlar

14. I. Edirne
II. Balıkesir
III. Eskişehir
IV. İstanbul
V. İzmir
Yukarıdaki şehirlerden hangisi, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra işgâlden kurtulmuştur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Ankara Hükûmeti, aşağıdaki konulardan hangisini iç sorun kabûl ederek diğer devletlerin karışmasını engellemiştir?
A) Türk – Irak sınırı D) Türk – Suriye sınırı
B) Yabancı okullar E) Mübadele anlaşmazlığı (Etabli Sorunu)
C) Boğazlar

16. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan görüşmelerinde büyük tartışmalara yol açmamıştır?
A) Musul Meselesi C) Türk – İran sınırı E) Kapitülasyonlar
B) Türk – Irak sınırı D) Osmanlı Borçları

17. Lozan Konferansı’na “gözlemci” sıfatıyla katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) İngiltere C) Almanya D) Japonya E) ABD

18. Lozan görüşmelerine yalnız “Boğazlar” meselesi için katılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Japonya B) İtalya C) İngiltere D) Fransa E) ABD

19. Lozan konferansı’na giden Türk delegelerinden, aşağıdaki konuların hangisinden kesinlikle tâviz verilmemesi istenmiştir?
A) Osmanlı borçlarından D) Boğazlardan
B) Kapitülasyonlardan E) Yabancı okullar sorunundan
C) Hatay sorunundan

20. I. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi
II. Moskova Büyükelçiliği’nin açılması
III. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
IV. ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi
V. Lozan Antlaşması’nın gerçekleşmesi
İsmet Paşa’nın, Cumhuriyet’in ilânından önceki ilk siyâsî başarıları, yukarıdakilerden hangileridir?
A) I-IV B) II-III C) IV-V D) I-II E) III-V

21. Lozan Konferansı sırasında Türkiye’nin sınırlarından hangisi daha çok tartışma konusu olmuştur?
A) Türkiye – Sovyet Rusya D) Türkiye – İran
B) Türkiye – Bulgaristan E) Türkiye – Yunanistan
C) Türkiye – Irak

22. Lozan Konferansı’na giden Türk heyeti, görüşülen konuları aşağıdakilerden hangisine göre çözmeye çalışmıştır?
A) Misâk-ı Millî esaslarına D) Londra Konferansı görüşlerine
B) Amasya Genelgesi kararlarına E) Erzurum Kongresi kararlarına
C) Sivas Kongresi maddelerine

23. İtilâf devletleri, Lozan Konferansı öncesinde Türk tarafının gücünü bölmek amacıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişini engellemişlerdir
B) İngiltere, Irak sınırına asker yığmıştır
C) Fransa, Hatay’a asker göndermiştir
D) İstanbul Hükûmeti’ni konferansa çağırmışlardır
E) Ankara’ya sert bir nota vermişlerdir

24. I. Cumhuriyetin ilânı
II. II.TBMM’nin açılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. İstanbul’un işgâlden kurtarılması
V. Çok partili hayata geçilmesi
Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

25. Lozan Konferansı’na zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansı’nın yapılması
B) İnönü muharebelerinin başarıyla sonuçlanması
C) Cumhuriyet’in ilânı
D) Saltanatın kaldırılması
E) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
26. I. Boğazlar
II. Azınlıklar
III. Ermeni yurdu
IV. Kapitülasyonlar
V. Sınırlar
Yukarıdaki konularla ilgili hangi madde, Lozan ve Sevr antlaşmalarında bir ölçüde de olsa benzerlik taşımaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

27. II.TBMM’nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
B) Sadabat Paktı’nı imzalaması
C) Lozan Antlaşması’nı onaylaması
D) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
E) Türkiye’nin Balkan Antantı’na katılması

28. Gelişmeler göz önüne alındığında, aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin, Osmanlı Devleti ve yeni Türk Devleti açısından I.Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirdiği söylenebilir?
A) Mondros – Lozan C) Sevr – Mudanya E) Sevr – Lozan
B) Mudanya – Lozan D) Mondros – Sevr

29. Türkiye’deki yabancı okulların devlet denetimine alınmasını sağlayan kararlara, diğerlerinden daha çok tepki gösteren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD C) İngiltere E) Sovyet Rusya
B) Fransa D) İtalya

30. Lozan konferansı’nda Türk tarafının gücünü bölmeyi plânlayan İtilâf devletlerinin bu tutumuna karşı, TBMM’nin aldığı tedbir, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifelik makamına son vermek
B) Osmanlı hanedan üyelerini yurt dışına çıkarmak
C) Ankara’da hükûmet değişikliği yapmak
D) Saltanatı kaldırmak
E) Uluslar arası Adalet Divânı’na üye olmak

31. Sovyet Rusya, Lozan Konferansı’na aşağıdaki konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır?
A) Kapitülasyonlar C) Osmanlı borçları E) Boğazlar
B) Azınlıklar D) Yabancı okullar

32. Lozan Antlaşması’nda kesin olarak çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisi, yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını, siyâsî bağımsızlığı ile birlikte sağlamıştır?
A) Azınlıklar C) Ermeni yurdu E) Boğazlar
B) Kapitülasyonlar D) Osmanlı borçları

33. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’ndan sonra Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun oluşturmuştur?
A) Musul meselesi C) Kıbrıs E) Mübadele
B) Yabancı okullar D) Boğazlar

34. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile İngiltere arasında anlaşmazlığa sebep olduğu ve barış görüşmelerini tehlikeye düşürdüğü için, Lozan Antlaşması sonrasına bırakılmıştır?
A) Savaş tazminatları D) Yabancı okullar
B) Boğazlar meselesi E) Hatay sorunu
C) Türk – Irak sınırı

35. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan aşağıdaki antlaşma veya mütârekelerden hangisi, Lozan Konferansı’na zemin hazırlamıştır?
A) Ankara C) Moskova E) Kars
B) Mudanya D) Mondros

36. I. Borçlar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan ülkelere paylaştırılacaktır
II. Duyun-u Umûmîye sona erecektir
III. Borçlar, Türk kâğıt parası veya Fransız Frangı olarak ödenecektir
IV. Türkiye, Osmanlı borçlarını peşin olarak bir defada ödeyecektir
V. Türkiye, borçları yıllık taksitlerle ödeyecektir
Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’nın “Osmanlı Borçları” ile ilgili kararlarından biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

37. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin yararına sonuçlanmıştır?
A) Ege adaları C) Irak sınırı E) Boğazlar
B) Kapitülasyonlar D) Batı Trakya

38. İtilâf devletlerinin Lozan Konferansı’nda ikilik çıkarmaları aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir?
A) Halifeliğin kaldırılması D) Yunanistan’ın yenilmesi
B) Cumhuriyetin ilânı E) TBMM’nin açılması
C) Saltanatın kaldırılması
39. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan’da görüşmelerin kesilmesine sebep olan konular arasında gösterilemez?
A) Kapitülasyonlar C) Osmanlı borçları E) Irak sınırı
B) Yabancı okullar D) Boğazlar

40. I. Suriye sınırı
II. Kapitülasyonlar
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
V. Irak sınırı
Lozan’da yukarıdaki konulardan hangilerine getirilen çözümler Misâk-ı Millî’ye uygundur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

41. Lozan görüşmelerinde İngiltere TBMM’nin,
I. Musul ve Kerkük’ün boşaltılması
II. Kapitülasyonların kaldırılması
III. Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti’nin kurulmasından vazgeçilmesi
konularındaki isteklerine şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak, İngiltere görüşmeler sırasında bazı konularda tâvizler verilmiştir.
İngiltere, yukarıdaki anlaşmazlık konularından hangilerinde tâvize yanaşmamıştır?
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III

42. Lozan görüşmelerinde, İngiltere ve Fransa’nın kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Türkiye üzerindeki ekonomik çıkarlarını korumak istediklerinin
B) Türkiye’yi barış görüşmelerinden çekilmeye zorlamak istediklerinin
C) Türkiye’nin sanayileşmesine yardımcı olmak istediklerinin
D) Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerinin
E) Türkiye’nin Batılılaşmasını engellemek istediklerinin

43. Lozan’da İtilâf devletlerinin Türkiye’yi esârete mahkûm eden şartları ileri sürmeleri aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
A) Savaşın yeniden başlamasına
B) Boğazlar Komisyonu’nun kurulmasına
C) Görüşmelerin kesilmesine
D) İsmet Paşa’nın Türk delegelerinin başkanlığından alınmasına
E) Misâk-ı Millî kararlarından vazgeçilmesine

44. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?
A) Azınlıkların Türk vatandaşı kabûl edilmesi
B) Kapitülasyonlar konusunda Türk heyetinin tâviz vermemesi
C) Antlaşmanın günümüzde de geçerliliğini sürdürmesi
D) İlk kez İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye verilmesi
E) Türkiye – Irak sınırının çözümlenememesi

45. Lozan Antlaşması’nda kapitülasyonların kaldırılması Türkiye’ye aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?
A) Batılı devletlerin ham madde ve pazarı olmaktan kurtulmasını
B) Yerli sanayinin gelişmesini
C) Ekonomik bağımsızlığını sağlamasını
D) Ekonomik gelişme için ortam hazırlanmasını
E) Osmanlı Devleti’nin borçlarının kabûl edilmesini

46. Lozan Antlaşması’nda Türkiye’ye bırakılan adalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmroz – Bozcaada C) İmroz – Limni E) Midilli – Sakız
B) Onki Ada – Rodos D) Limni – Semadirek

47. I. Batı Trakya Türkleri
II. Yunanistan’ın diğer bölgelerinde yaşayan Türkler
III. Anadolu Rumları
IV. İstanbul Rumları
Yukarıdakilerden hangileri nüfus mübadelesi dışında tutulmuşlardır?
A) I B) I-IV C) I-III D) II-III E) II-IV

48. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konulardan hangisi, yabancı okullar sorununun çözümünde gerekçe olarak gösterilmiştir?
A) Osmanlı borçları D) Azınlıklar
B) Boğazlar E) Kapitülasyonlar
C) Sınırlar

49. Aşağıdakilerden hangisiyle Azınlıkların Türk uyruklu oldukları kabûl edilmiştir?
A) Lozan Antlaşması’yla D) Motrö Sözleşmesi’yle
B) Milletler Cemiyeti’ne girişle E) Ankara Antlaşması’yla
C) Balkan Antantı’yla

50. Aşağıdakilerden hangisinde, ilk kez “İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacaktır.” Hükmü vardır?
A) Lozan Antlaşması D) Gümrü Antlaşması
B) Ankara Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Montrö Sözleşmesi


Test 6
1-D 11-E 21-C 31-E 41-A
2-E 12-A 22-A 32-B 42-A
3-B 13-C 23-D 33-E 43-C
4-D 14-D 24-C 34-C 44-D
5-A 15-B 25-E 35-B 45-E
6-C 16-C 26-A 36-D 46-A
7-A 17-E 27-C 37-B 47-B
8-B 18-A 28-E 38-C 48-D
9-C 19-B 29-B 39-B 49-A
10-C 20-E 30-D 40-B 50-E


İLERİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=